Gedragsregels

Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn voor Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk. Door deze gedragscode na te leven wordt een open, veilige en prettige werkomgeving gewaarborgd. Daarnaast dragen wij hiermee uit dat de veiligheid en het welbevinden van alle medewerkers, vrijwilligers en de inwoners waar wij ons voor inzetten, de hoogste prioriteit hebben voor onze organisatie.

Wanneer je bij of voor ons komt werken (als vrijwilliger, stagiair(e), betaalde kracht of ZZP-er) vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. Daarnaast vragen wij van iedereen die bij of voor ons komt werken een (originele) VOG-verklaring.

Naleving van de gedragscode betekent dat je erop kunt vertrouwen dat je met respect wordt behandeld en dat tegelijk van jou wordt verwacht dat je anderen met respect behandelt. Zo voorkomen we zo goed als mogelijk dat jij wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag van anderen en wordt tegelijk van jou verwacht dat ook jij afziet van ongewenst gedrag, zoals:

 • Seksuele intimidatie: onwelkome en/of ongewenste toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, o.m. via internet); seksueel geweld; alle andere seksuele of intieme gedragingen zonder instemming.
 • Intimidatie, agressie en geweld; het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen, vernederen of aanvallen van anderen.
 • Discriminatie; het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren (ras, godsdienst, enz.).
 • Omkoping of corruptie; het verlenen of verkrijgen van ongeoorloofde gunsten in ruil voor wederdiensten, geld of anderszins.
 • Fraude en diefstal; belastingontduiking, het in welke vorm dan ook misbruiken van gegevens, middelen en/of diensten.
 • Machtsmisbruik; belangenverstrengeling, alle vormen van nepotisme, voorkeursbehandeling, oneigenlijk gebruik of lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid.
 • De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
  Je zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen vrijwilligers/medewerkers (hierna te noemen ‘collega’s’) en de inwoners van gemeente Nijkerk/leden en bezoekers van de bibliotheek waar Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk zich voor inzet (hierna te noemen ‘klanten’) zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • Je onthoudt je ervan collega’s en/of klanten te bejegenen/discrimeneren op een wijze die hun waardigheid aantast.
 • Je speelt vertrouwelijke informatie door aan derden.
 • Je dringt niet verder in het privéleven van collega’s en/of klanten dan functioneel noodzakelijk is, zowel op offline als online gebied.
 • Je bent enkel bevoegd tot het maken van foto- en video-opnames van collega’s en/of klanten ter bevordering van het werk van Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk en met instemming van de betreffende perso(o)n(en).
 • Je bent capabel op de werkvloer en niet onder invloed van alcohol/drugs.
 • Je dient eigendommen van de bibliotheek uitsluitend te gebruiken voor zakelijke doeleinden en bent op de hoogte dat het niet is toegestaan om eigendommen van de bibliotheek te ontvreemden.
 • Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in rede zijn.
 • Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van collega’s en/of klanten. Seksuele handelingen/contacten zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Je raakt een collega of kinderen niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • Je hebt de plicht elkaar als collega en de leden/bezoekers naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en ziet er actief op toe dat de gedragscode door mensen die bij de bibliotheek betrokken zijn, wordt nageleefd.
 • Als je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon of directie van Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ben je verantwoordelijk om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon of directie.
 • Je hebt de plicht om bij vermoeden of signalering van grensoverschrijdend gedrag hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon of directie.
 • In het geval je grensoverschrijdend gedrag vermoedt of signaleert, vragen we je dit te melden bij de directeur van Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk, of (anoniem) bij een extern vertrouwenspersoon. Hoe te handelen bij een vermoeden of signalering zal – samen met de contactgegevens van de personen bij wie je dit kunt melden – worden vermeld op de website van Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk.

Bij overtreding van deze gedragscode wordt de directie van Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk geïnformeerd. Indien nodig neemt de directie passende maatregelen. De sancties kunnen bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van (vrijwilligers)werk voor Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk of ontslag. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan de directie oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is in april 2023 vastgesteld door de directie van Bibliotheek Nijkerk.